BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng
00 4                           1                                                           1           1   1               00
01 7           1 1   1             1                 1                                 1                 1                 01
02 14     1 1       1 1     1                     1                                           2   1   1   1     1     1 1   02
03 15         1   1       1       1               1                   1 1                         2     1 1 1   1       2   03
04 12     1                     3                 1   2 1                                 1           2               1     04
05 13         1 1               1             2     2             1     1                 1   2                           1 05
06 12 1             1       1               1                   1             1               1   1 1       1       1 1     06
07 16 1   1           3     1       2                       1             1 1         1             1 1 1         1         07
08 15                   1   1     1   2           2     1             1   1 1   1         1                   1     1       08
09 7                 1                                                 1   1           1             1     1             1 09
10 10     1   1                 1 1       1                                     1 1                     1     2             10
11 13                 1 1 1 1                               1   1                       1         1             1   2     2 11
12 13                               1 1 1       1     1 1 1   2       1               1     1                 1             12
13 6 1                               1                         1   1 1           1                                         13
14 13       1 1       1                                 1 1     1             1         2     1   1     1           1       14
15 15         1 2   1       2       1     1 1                   1             1       1 1                   1       1       15
16 15           1               2   1   1   1                 1               1 1         1             2   1       1 1     16
17 7       1             1   1                     1 1               1                   1                                 17
18 10   1 1   1                   1                       2 1               1                           1               1   18
19 4       1   1         1                   1                                                                             19
20 7       1                         1                         1     1           1 1 1                                     20
21 13   2     1     1     1                         1           2 1     1           1                           1 1         21
22 11 1       1               1 1         1             1       1             1   1             1             1             22
23 11                     1     1                   2                       1     1   1 2       1               1           23
24 4                                                                 1                             1             1     1   24
25 8               1       2                       1                 1                 2                           1       25
26 16 1       1             1               1 1 1         1             1     2       2           1         1   1 1         26
27 10   1   1         1   1                   1         1           1                           1   1       1               27
28 11     1             1             1 1           1         1   1                 1     1 1               1               28
29 8                                 2         1                   1     1                                         1   1 1 29
30 6   1                                     1                 1 1             1                       1                   30
31 10         2           1       1     1   1                                             1     1     1         1           31
32 12   1               1     1         1     1                             1             1 1   1   1                 1 1   32
33 9 1                 1     1                         2           1   1                                   1     1         33
34 5         1                                                   1                         1   2                           34
35 16 1   1                     1 1       1 1                             1 1   2 1         1             1         2 1     35
36 10                     1     1               1           1   2             1             1                 1       1     36
37 19 1 1           1   1     1     1       1 1     1 1               1   1 2     2             1         1               1 37
38 13     1                       2         1           1 2       1 1                     1   1 1   1                       38
39 12                       1 1         1         1   1               1   1 1                   1                       2 1 39
40 8     1     1                                                         1     1                 1       2           1     40
41 8                               1     1 1   1             1                         1   1               1               41
42 10                   1 2 1       1           1                             1 1         1                   1             42
43 15     1 1                 2   1             1                 1       1               1   1 1       1 1   1 1           43
44 14                   2                         1     1     2               1   1   1   1 1         1   1   1             44
45 14             1       1           1 1 2       1         1                 1               1   1 1 1   1                 45
46 9   1 1       1               1                     2 2                             1                                   46
47 10 1                             2       1 1   1                                                       1           1 1 1 47
48 2                                                                                   1                           1       48
49 10           1   2               1                     1     1                 1 1                       1 1             49
50 12           1 2 1                     1             1   1             1               1         1 1 1                   50
51 12 1   1         1                   1           1       1                       1                       2 1 1     1     51
52 10   1           1                               1           1 1   1   1           1           1               1         52
53 11         1           1         1       1     2                           1 1   1             1             1           53
54 7             1                   1 1                               1       1                   1                 1     54
55 11 1     1       1           1         2 1         1                     1     1             1                           55
56 8 1                                       1 1               1   1                                       1 1         1   56
57 8                     1 1     1                   1               1   1         1                         1             57
58 12           1   1     1                     2                           1         1       1               1     2   1   58
59 10   1 1                                 1         1           1                                   1         1         3 59
60 11             1 2                               1                             1 1       2     1 1                   1   60
61 8     1                                   2       1     1           1 1           1                                     61
62 4                                                   1         1                               1                     1   62
63 13 1           2   1       1                               2   1     1       1   1                 1                 1   63
64 14       1     1           1   1     1 1     1                     1             1 1     1   1     1                   1 64
65 19 1   1 3 1 1             1 1     1   1         1     2               1 1                 1   1                   1     65
66 9         1   1     1         1                                 1         1                 1       2                   66
67 14                             1 1 1       1                   1                 1   1       1   1 1       1   1 1   1   67
68 6       1                               1               1                                               2           1   68
69 9                 1     1             1     1           1 1     1                   1                             1     69
70 10       2                 1         1     1     1   1 1                                 1                     1         70
71 7         1 1   1   1 1                                                         1                           1           71
72 8                         1                               2               1       1               1       1   1         72
73 14     1         1 1         1   1                             1         1 1                             1   1 2   1   1 73
74 6 1               1                       1                     1 1   1                                                 74
75 17   1           1       1 1       1 1           1   1     2 1   1     2       1 1             1                         75
76 13           1 1     2                     1       1   1   1         2     1             1                           1   76
77 7 1     1                                   1           1                                     1               2         77
78 19   1         1       1           1       1 1           1 1   2     1 1         1         1         2       1 1       1 78
79 14   1 1                 1   1   1                   1 1               1             1     1   1 1     1               1 79
80 14   1             1                           1       1 1                 1   2           1 1                 1 1     2 80
81 10             1       1             1     1   1       1           1 1           1 1                                     81
82 12           1       1                 1     1     2           1 1           1             1     1                     1 82
83 6         1                     1                 1     1         1                                         1           83
84 9   1               1                               1 1       1     1       1 1   1                                     84
85 7                 1 1                                           1 1               1     1                       1       85
86 20   1       1               1     1   2 1   1     1     1           1       1     1   1 1       1 1             1 2     86
87 17 1 1     1               1       1 1                   2           1   1             1   1     1   1 1   1   1         87
88 9       1                     1         2               1           1                     1 1         1                 88
89 10                   1     1                                     1       1   1 1     1                 2     1           89
90 14                 1 1   1 1                     3         1       1             1     2               1       1         90
91 9   1             1     1           1 1                   1 1                           1         1                     91
92 10           1                     1 1                                       1   1                   1 1   1 1     1     92
93 6           1                                 1                     1             1 1           1                       93
94 9 1   1       1   1                   1                         1       1                   1     1                     94
95 10           1                                               1   2         1 1         1 1       1 1                     95
96 10       1                                   2 2   1             1             1 1                   1                   96
97 5                                       1         1                                             1           1     1     97
98 10             2           1 1 2   1 1                                   1   1                                           98
99 10                             1 1   1         2               1 1                         1   1               1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
Ngày
/
Tháng
fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr euLer-prepa cuLturazoom atLas-rc LinLithgowmiLLroadbid waterLoowoLvesmidgetaaa taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta bLuetoothagainstbush sastreriaLuisvicente rodinnecentrumkLadno